Střet zájmů

Střet zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb.

 

Od 1.9.2017 vykonáváme pouze úkony ve formě zapisujícího orgánu na portále:

Centrálního registru oznámení

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat oznámení o majetku, vykonávaných činnostech, příjmech a závazcích, aktuálně formou zápisu do centrálního registru oznámení, a to od začátku výkonu funkce. Registr oznámení je veden pod správou Ministerstva spravedlnosti v elektronické podobě.

Status veřejného funkcionáře u obce Praskačky jsou tito veřejní funkcionáři:

  • starosta

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti - Centrálního registru oznámení.

Každý občan má právo bezplatně nahlížet do tohoto registru na základě žádosti. Takováto žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování písemnosti. V případě právnické osoby obchodní firmu nebo její název, IČO, sídlo společnosti a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby + oprávnění k jednání za společnost. Žádost musí dále obsahovat jméno a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli přístup k nahlížení do registru oznámení platné obvykle na dobu 6 měsíců.

Informace