Mimořádné události

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

·         zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy

·         nepodceňujte vzniklou situaci

·         chraňte lidské životy a zdraví, pomáhejte starším a nemocným, invalidům, dětem, sousedům

·         dbejte pokynů záchranářů, obecního úřadu a státních orgánů

·         nezatěžujte zbytečnými telefony linky záchranářů a telefonní síť

 

pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel

 

Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

 

Další důležitá čísla

 

innogy – pohotovost plyn

12 39

ČEZ Distribuce – hlášení poruch

840 850 860

Královéhradecká provozní – hlášení poruch vodovodů a kanalizací

495 406 102

O2 Czech Republic – ohlašovna poruch

800 184 084

 

S jakými mimořádnými událostmi se v obci můžeme setkat

·         extrémní meteorologické jevy (sněhová nebo ledová kalamita, extrémní sucho, extrémní větrné jevy, přívalové deště);

·         záplavy a povodně na řekách nebo potocích, ledovými bariérami ve vodních tocích;

·         onemocnění většího počtu osob, epidemie;

·         požáry,

·         výbuch plynovzdušných směsí;

·         havárie s únikem nebo výronem nebezpečných látek;

·         dopravní nehody s velkým počtem mrtvých nebo zraněných

·         dlouhodobé   přerušení    dodávek   elektřiny,    pitné    vody,    zemního    plynu,    narušení telekomunikační a informační sítě;

·         rozsáhlé narušení bezpečnosti a veřejného pořádku

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.


 Varovný signál sirén Vás upozorní na nebezpečí

Varovný signál sirén „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.


Grafické vyjádření varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Grafické vyjádření varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

 

Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

 


1.  OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE ÚKRYT

·         vyhledejte úkryt v nejbližší budově, kterou může být např. výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům a o možnost ukrytí v budově klidně požádejte

·         pokud uslyšíte varování, když cestujete automobilem, okamžitě automobil zastavte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

·         poskytněte úkryt těm, kteří ho potřebují.

·         o děti je postaráno v školních zařízeních a tam se dozvědí, co mají dělat, a proto se nesnažte je z těchto zařízení vyzvednout.


2.  ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

·         pokud najdete úkryt v budově, uzavřete dveře, okna a vypněte ventilační zařízení, utěsněte ventilační otvory, okenní rámy, otvory ve dveřích a pod dveřmi.

·         siréna může signalizovat i únik nebezpečných látek, plynů, radioaktivních látek a jedů. Uzavřením prostoru snížíme možnost vdechnutí nebezpečné látky a vlastního zamoření.


3.  ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

·         informace o tom, co se stalo, získáte z českého rozhlasu nebo televize nebo regionálních hromadných informačních prostředků

·         v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech hromadných informačních prostředků se dozvíte důvody spuštění sirén a co dělat ke své ochraně.

·         preventivně si zajistěte přenosný radiopřijímač i s bateriemi a frekvence, na kterých mohou být vysílány nouzové informace.

 


Základní informace získáte

Ze sdělovacích prostředků

·         vysílání Českého rozhlasu a televize

·         regionálního vysílání

 


Další možnosti informování obyvatelstva obce

·         obecní rozhlas

·         webové stránky obce

·         úřední deska obecního úřadu a vývěsky na obci, plakátovací plochy

·         rozhlasové vozy záchranářů, dobrovolných hasičů

·         předání ověřených zpráv od spoluobčanů (sousedů)

·         informační letáky z obecního úřadu

 


Doporučené internetové adresy k uvedené problematice

·         https://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx

·         https://www.hradeckralove.org/mimoradne-udalosti-a-krizove-situace/ms-19391/p1=25050

·         https://www.ochranaobyvatel.cz/

Informace