Kostel Praskačka

Kostel Nejsvětější Trojice v PraskačceHistorie

Kostel Praskačka

„Filiální kostel sv. trojice postaven byl roku 1748, v nynější podobě pochází z roku 1848; stojí při silnici, blíže bývalé staré pražské cesty. Ozdob prostá, cihelná a omítaná stavba k jihu kněžištěm obrácená, záleží z jedné lodi o dvou polích a kněžiště o jednom poli s polygonálním závěrem o třech stranách osmistěnu. Ku kněžišti s obou stran přiléhají nízké přístavky, sakristie a depositář. Nad západním průčelím jednopatrová věž s vchodem v ose kostela. Hladké ostění vchodu má rovné nadpraží. Nad vchodem prolomeno okno na kruchtu, v prvním patře jest ve věži na každé straně po velkém okně. Stejná jsou i okna v lodi – dva páry a dvě okna v kněžišti. Kryt nad kostelem taškový, na báňovité střeše věže plechový. Uvnitř měří loď 14,30 m délky, 7 m šířky a 7,5 m výšky a sklenuta jest ve dvou polích českou klenbou. Půlkruhový vítězný oblouk dělí loď od kněžiště 4,2 m dlouhého, 4 m širokého a 6 m vysokého, zaklenutého v jediném poli českou klenbou a v závěru bání s lunetami. Výprava chudá nová, renaissanční. Na hlavním oltáři olejový obraz sv. Trojice v oblacích, dole zavraždění sv. Václava – bez ceny.

Zvony visely na věži dva:

1. Výšky 36 cm, v průměru 46 cm, pod korunou nápis: WALENTIN LISSIAK GOSS MICH IN PRAG A.D. 1736. Pod nápisem pás z andílků, mezi nimi znak Straků (kohout), pod ním nápis: EX BENEFICO ET GRATIA ILLUSTRISSIMI D. D. IOANNA CAROLI COMITIS STRAKA DE NEDABILITZ DNI IN LIEBSHAN. Na druhé straně pláště relief sv. Petra a Pavla.

2. Výšky 59 cm, v průměru 72 cm, nese pod korunou barokní ornament. Na plášti relief sv. Václava a nápis: Tento zwon slit jest od Karla Paula zwonaře v Králové Hradci. Nákladem Matěje Hofmana a manželky Anny, sauseda w Praskačce 1848. Na druhé straně relief sv. Trojice a nápis: Benedicta sancta Trinitas atque indivisa unitas.”

Doslovný přepis - čerpáno z digitalizované knihovny Katolické teologické fakulty University Karlovy vydáné 1904

Kostel Praskačka Zvony byly v roce 1917, stejně jako i v mnoha jiných oblastech zrekvírovány starou rakouskou vládou k vojenským účelům.
V roce 1925 byly dva zvony opět radou katolíků obnoveny, aby nakonec dne 2.4.1942 v 17:00 byly opět sneseny pro potřeby německé armády. Dlouhých 76 let staré, prázdné dubové zvonové stolice čekaly na nový zvon.


Současnost

Pondělí 20.9.2017 znamenalo pro místní kostel velmi mnoho. Tehdy totiž byl dokončen bezúplatný převod kostela z majetku církve Římskokatolické farnosti Opatovice nad Labem do majetku obce Praskačky.

Kostel se dočkal nové střechy, opravy omítek, nové elektroinstalace a finální výmalby. Při malování po více jak 40 letech se našel i původní malovaný oltář, který byl následně odhalen. Tehdy také začala nová sbírka na obnovu zvonu.

Kostel Praskačka

Zvon byl nakonec ulit v Itálii u italského výrobce ECAT Campane, dědice tradiční zvonárny Mazzola Achille z Valduggia založené v roce 1404. Zvon o hmotnosti 200kg a průměru 80cm nese svůj hlas v tónině D2. Z jedné strany nese církevní tvář Nejsvětější Trojice a z druhé strany pak insignie Obce Praskačky.
Zvon byl u příležitosti oslav stého výročí vzniku Českého státu vysvěcen generálním vikářem a papežským prelátem Mons. Josefem Sochou. Od té doby nový zvon zní vždy ve 12:00 a 18:00.


Zastupitelstvo obce odsouhlasilo i založení finančního fondu, sbírky, za účelem obnovy naší nejvýznamnější kulturní památky v obci. Číslo transparentního účtu, na které mohou dárci zasílat své finanční příspěvky je 2300148989/2010. Výtěžek bude věnován výhradně pro obnovu kostela. Po zaslání finančních prostředku na tento účet je možné zažádat na obecním úřadu o potvrzení sponzorského daru za účelem snížení daňového základu pro podnikatelské subjekty.

Farnost Opatovice nad Labem


Kostel Praskačka Kostel Praskačka

2021
Kostel Praskačka

Informace