Stočné

Stočné v roce 2023

Zastupitelstvo obce Praskačka schválilo na svém zasedání cenu stočného pro rok 2023 ve výši 42,00 Kč/1m3/rok včetně DPH pro domácnosti napojené na oddílné splaškové kanalizace zakončené společnou biologickou čistírnou odpadních vod.

Elektronická úhrada stočného

Vzor smlouvy o odvádění odpadních vod
Čestné prohlášení studna verze docx  pdf

Aktuální informace k připojení ke kanalizaci
Podmínky připojení:
 • Připojit se bude možné pouze za účasti zaměstnance obce pana Jiřího Vávry, popřípadě starosty obce, kteří překontrolují těsnost a zejména čistotu potrubí.
 • Konkrétní termíny připojení je možné domluvit se s panem Vávrou na tel. 725 081 306.
 • Pokud zájemce o připojení dosud používal septik nebo jímku musí být před připojením vyprázdněna a zájemce předloží pracovníkovi obce, popřípadě starostovi obce doklad o likvidaci obsahu jímky nebo septiku.
 • Splašky do této kanalizace nesmí býti předčištěny v domácích ČOV nebo septicích a žumpách.
 • Před připojením bude zájemce seznámen s provozním a kanalizačním řádem a vydá čestné prohlášení, kam odvádí dešťové vody (ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKÁZÁN).
 • S každým zástupcem za nově připojené místo bude sepsána smlouva o odvádění odpadních vod.

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří:
 • tuky, oleje, fritovací oleje z domácností
 • biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin
 • veškeré hygienické potřeby
 • chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky
 • domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky
 • veškeré léky a léčiva (lékárna)
 • odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.,
 • hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.
 • dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.

Informace