Svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpady lze uhradit od 16.1.2023 na Obecním úřadu v Praskačce v hotovosti, vygenerováním variabilního symbolu na stránce http://pa.praskacka.cz/ nebo po předchozí domluvě s panem Středou i převodem na účet 1080772389/0800.

 

Svoz komunálního odpadu v Praskačce bude probíhat v odpoledních hodinách, tzn. od 14 hod. (až do 22 hod.)
Svoz plastů a papíru od občanů bude probíhat v pátek od ranních hodin, tj. od 6 hodin.

 

Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2023

Výňatek z vyhlášky obce Praskačky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 650,- Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 1. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

       Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 1. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,                  
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
  1. má místo pobytu v sídle ohlašovny,
  2. je umístěna nepřetržitě déle než 6 měsíců v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v odst. 1,
  3. se zdržuje nepřetržitě déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce v zahraničí.
 3. Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
  1. dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 6 let, a to ve výši 300,- Kč z celkové sazby poplatku,
  2. dovrší v příslušném kalendářním roce 75 a více let, a to ve výši 200,- Kč z celkové sazby poplatku.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
 

 

 

Cena za pronájem popelnic 120l činí 180 Kč.

Cena za pronájem popelnic 240l činí 280 Kč.

 

Poplatek za začlenění právnických nebo fyzických podnikajících osob do obecního systému odpadového hospodářství činí 1450,- Kč / známku. (Poplatek bez možnosti odpočtu DPH). Poplatek je možné zakoupit pouze osobně na OÚ Praskačka.

Možnost využití sběrného dvora v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové pro ukládání odpadu za úplatu. Více ve specifikaci.

Informace