Správní poplatky

SPRÁVNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ OBECNÍM ÚŘADEM V PRASKAČCE

se řídí dle Sbírky zákonů 634/2004

Výtah ze správních poplatků

za nahlédnutí do matriky za každý svazek 20,- Kč
první vydání rodného, oddacího a úmrtního listu zdarma
za vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin 50,- Kč za každou započatou stránku

za ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu 20,- Kč za každou započatou stránku
za ověření podpisu, otisku razítka na listině 30,- Kč
za udělení státního občanství ČR 10 000,- Kč
za vydání osvědčení nebo potvrzení o stát. obč. ČR 100,- Kč
za vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli 20,- Kč
za ostatní potvrzení 50,- Kč
za povolení změny - příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení 100,- Kč
za povolení změny - jméno nebo příjmení v ostat. případech 1000,- Kč
za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek
uzavření manželství mezi snoubenci, namají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2000,- Kč
za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
Poplatek se vybere pouze od jednoho snoubence.
za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč
za přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč

Informace