Územní plán

Územní plán obce Praskačka

V souladu s usnesením ZO č. 2022/3/4 ze dne 13. dubna 2022 vyzýváme občany obce, fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území obce Praskačka k podávání podnětů a návrhů změny využití území v rámci zpracování změny územního plánu obce. Žádosti lze podávat na podatelnu OÚ Praskačka v termínu do 15. září 2022 nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky obce IDDS: 28sbbwr. Tyto návrhy budou v rámci pořizování změny územního plánu obce projednány v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhláškou o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Žádosti lze podávat na předepsaném formuláři, dostupném zde.
Návrhy a podněty obdržené po termínu 15.9.2022 nebudou do aktuální změny územního plánu zařazeny. Stávající návrhy doručené od 31.8.2018 (poslední vydané změny ÚP) budou rovněž zahrnuty k posouzení.

Dále upozorňujeme, že:

 • o pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
 • na změnu územního plánu není právní nárok
 • změna územního plánu je dlouhodobým procesem, který ovlivňují další orgány státní správy, námitky a připomínky občanů při veřejném projednání, jedná se o víceletý proces
 • změna územního plánu může vyvolat i potřebu pořízení regulačního plánu

  • Platný územní plán obce Praskačka

   Název Dokument
   A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
   A.1_1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
   A.1_2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
   A.1_3 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
   A.2_1 HLAVNÍ VÝKRES
   A.2_2 HLAVNÍ VÝKRES
   A.2_3 HLAVNÍ VÝKRES
   A.3_1 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
   A.3_2 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
   A.3_3 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
   A.4_1 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
   A.4_2 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
   A.4_3 VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
   B.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50000
   Z.8 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z8
   Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - visualizace
   Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - urbanistický návrh
   Z.11 ZASTAVOVACÍ STUDIE LOKALITY Z11/Z12 - technická zpráva Dokument
   Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2008-2012 Dokument
   Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2012-2016 Dokument