Obec Praskačka zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat.  

Správce OÚ: OBEC Praskačka
sídlo správce: Praskačka 12, 503 33 Praskačka , IČ:  00269352
telefon: 498 588 113 e-mail: praskacka@praskacka.cz

Pověřenec pro OÚ: Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí
Se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 709 71 358
Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková
E-mail:  gdpr@urbanicko.cz, Datová schránka: wy2yghg