Projekty

Praskačka – Přechod pro chodce

Vlčkovice - rekonstrukce místní komunikace

PROJEKT OZELENĚNÍ VYBRANÝCH LOKALIT V EXTRAVILÁNU OBCÍ PRASKAČKA, SEDLICE A KRÁSNICE

Obrázek s informacemi o propagaci dotace

Praskačka – Hradec Králové studie propojení cyklostezek

Praskačka – vodovod Žižkovec

Obrázek s informacemi o propagaci dotace vodovod - Žižkovec

Návrh chodníku k HK

Obrázek s informacemi o propagaci dotace IROP - Chodník k HK

Návrh komunikace k sokolovně

Návrh komunikace za humny

Splašková kanalizace Praskačka a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice

Obrázek s informacemi o Splašková kanalizace Praskačka a splašková kanalizace a ČOV Vlčkovice Obrázek s informací o dotaci od EU

Výstavba přípojek na vlastním pozemku je věcí majitele nemovitosti, který ji i hradí.

Všudybýlkova zahrada aneb studie řešení zahrady MŠ v Praskačce

Logo Státní fond životního prostředí České republiky
Logo Základní škola a mateřská škola Praskačka

Obec Praskačka využila možnost čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Všudybýlkova zahrada aneb Studie řešení zahrady v MŠ Praskačka. Cílem projektu je vytvoření přírodní tzv. enviromentální zahrady.

V současné přetechnizovanén době žijí děti, často i na vesnici, odtrženi od přírody. Vytvoření takové přírodní zahrady a jejím zaměřením pro malé děti dojde k navázání kladného vztahu k přírodě již v nejútlejším věku. V zahradě jsou vytvořeny podmínky pro navazování vztahů, vytváření společenství a vzájemného sdílení. Kontakt s přírodními živly učí děti poznávat a využít jejich sílu, porozumět nebezpečí a pochopit fyzikální zákonitosti,

Zahrada je určena k využití pro děti pobývající v mateřské škole. Počítá se též s vytvořením různých programů a akcí, do kterých budou zapojeni i zástupci různých ekologických hnutí a organizací. Ty budou dětem nenásilnou formou a hrou představovat svoji činnost, učit je poznávat přírodu a procesy v ní.

Na zahradě by se měly objevit např. tyto prvky: bahniště, hmatová stezka, autíčko na pružinách, svahová skluzavka, tunel pod kopečkem, lanové prvky, mlhoviště, vrbové loubí, hmyzí domeček, skleník, naučné tabule, lavičky, stoly, stromy, keře, byliny atd..

Projekt byl navržen v roce 2018 Ing. Lenkou Hladíkovou – Zahrady pro radost, zejména ve spolupráci s dětmi Základní a mateřské školy v Praskačce a jejich rodičů. Obec Praskačka, která převzala záštitu nad budovaným projektem se rozhodla podat žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí, jelikož realizace projektu byla finančně nad její aktuální možnosti. Dále se pokračovalo v přípravě projektu výběrem vhodného zhotovitele, uzavřením smlouvy o realizaci a vyřízením potřebných podkladů pro dotaci. Smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí byla podepsána dne 5.4.2019. Uznatelné náklady projektu činily 651 873 Kč, z toho formou dotace bylo přislíbena spoluúčast ve výši 500 000 Kč, což reprezentuje 76,7% nákladů.

Jako zhotovitel ze tří oslovených zájemců byla vybrána společnost OK Zahrady s.r.o. se kterou byla v říjnu 2018 podepsána smlouva o realizaci. Termínově by realizace měla probíhat v období od dubna do srpna 2019.

Poslední prezentace projektu pro veřejnost a rodiče proběhla dne 11.4.2019 v Mateřské škole v Praskačce při příležitosti velikonočního jarmarku.

Fotografie z MS Praskačka

Ozelenění - KPÚ

Polní komunikace - KPÚ