Zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Název:

  Obec Praskačka
Obec vzniká jako územně samosprávná jednotka v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec je tvořena územním celkem, který je vymezen hranicí území obce.

Struktura:

Kontakt:

Fakturační náležitosti:
  IČO 00269352
  DIČ CZ00269352 - pouze pro oblast odvádění odpadních vod
  Účet: 2402466515/2010
  Účet ČNB: 94-1015511/0710
  Příspěvky na kostel: 2300148989/2010

Dokumenty:

Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací:
Zřizované organizace
 • Základní škola a mateřská škola Praskačka, Praskačka 60, 50333 - IČO 75019001

Členství obce v Mikroregionech
 • Mikroregion Urbanická brázda, Praskačka 12, 50333 - IČO 70971358

Organizace navázané na rozpočet obce
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praskačka, Praskačka 12, 50333 - IČO 64807860
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlice, Praskačka 12, 50333 - IČO 64808084
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlčkovice u Praskačky, Praskačka 12, 50333 - IČO 64808351
 • Myslivecký spolek Lověna Praskačka, Praskačka 12, 50333 - IČO 75119331

Řesení životních situací :

Žádosti a informace a poskytování informací:

Infomace jsou dostupné

 • na kamenné úřední desce u budovy obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce
 • na webových stránkách obce
 • v kanceláři obecního úřadu po dobu úředních hodin
 • prostřednictvím dotazu na adresu datové schránky 28sbbwr
 • prostřednictvím emailu na adresu praskacka@praskacka.cz
 • písemně na adrese Obecního úřadu: Praskačka 12, 503 33 Praskačka

Formuláře:

Zpracování osobních údajů a GDPR
Obec Praskačka zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat.

Správce OÚ: OBEC Praskačka
sídlo správce: Praskačka 12, 503 33 Praskačka , IČ: 00269352
telefon: 498 588 113 e-mail: praskacka@praskacka.cz

Pověřenec pro OÚ: Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí
Se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 709 71 358
Kontaktní osoba: Ing. Jana Rejlová, Jana Štěpánková
E-mail: gdpr@urbanicko.cz, Datová schránka: wy2yghg


Postup Obecního úřadu v Praskačce o zveřejňování informací

podle zákona č. lO6/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obsažen v následujícím dokumentu

 

Ceník úhrad za poskytování informací
 • 1 strana kopírování ČB - 2,-Kč A4, 3,-Kč A3
 • 1 strana tisku na tiskárně - 5,-Kč A4, 10,-Kč A3
 • Práce s počítačem - Výstup z INTERNETU - zdarma
 • Telefonní spojení - zdarma
 • Cestovní náklady sazby dle platného zákona o cestovních náhradách
 • Poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty
 • Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

 

Výroční zpráva vypracovaná  starostou obce Praskačka v návaznosti na ustanovení § l0 zák.č. l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a "Postupu OÚ Praskačka o zveřejňování informací" za jednotlivá léta:

2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023

Poslední dotazy:

Prozatím nebyl v této věci vydán žádný rozsudek ani čerpány žádné soudní výdaje.